Dokumenty aplikacyjne do projektu Podkarpackie spółdzielnie socjalne

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


Dokumenty dla grup inicjatywnych chcących założyć spółdzielnię socjalną

 

Dokumenty dla istniejących spółdzielni socjalnych chcących przyjąć nowych członków

 

Zasady zwrotu kosztów dojazdu.

 

 

Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego

 

Regulamin przyznawania środków finansowych

 

Dokumenty dla grup inicjatywnych chcących założyć spółdzielnię socjalną

 

Dokumenty dla istniejących spółdzielni socjalnych chcących przyjąć nowych członków

 

 

Dokumenty dotyczące wsparcia pomostowego

  

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego

 

Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

 

Oświadczneie o nie otrzymaniu pomocy de minimis powyżej 200 000EUR

 

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis


Oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy na pokrycie tych samych wydatków

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Karta oceny formalnej

 

Karta oceny merytorycznej


Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego


Umowa o wsparcie pomostowe

 

 

Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji

 

Zestawienie wydatków inwestycyjnych

 

Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z planem

 

Wzór protokołu przyjęcia/odbioru

 

Oswiadczenie zbywcy dot. używanego środka trwałego

 

Oświadczenie Beneficjenta pomocy dot. zakupionego używanego środka trwałego

 

Wskazówki dotyczące rozliczania wydatków inwestycyjnych

 

 

Ustawa o spółdzielniach socjalnych