Czym jest Spółdzielnia Socjalna i kto może ją założyć?

Spółdzielnia socjalna - forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom (którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym), powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.

Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej pięć osób spełniających wymienione poniżej  warunki,  osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych  i równocześnie zaliczające się do przynajmniej jednej z następujących kategorii:

  • bezrobotni,
  • niepełnosprawni,
  • uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub środków odurzających po zakończeniu leczenia,
  • chorzy psychicznie,
  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  • osoby opuszczające więzienie, które mają trudności z reintegracją społeczną,
  • uchodźcy uczestniczący w indywidualnym programie integracji,

oraz inne osoby, pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby założycieli. Założycieli musi być minimum pięciu. Spółdzielnia socjalna jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek założycieli, do którego obowiązkowo dołączają zaświadczenia potwierdzające ich status jako osób należących do wymienionych kategorii (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenie o statusie bezdomnego realizującego indywidualny program wychodzenia z bezdomności, o zakończeniu przez osoby uzależnione wymaganych programów terapeutycznych itp.).

Spółdzielnia socjalna nie może mieć mniej niż 5 i więcej niż 50 członków, w przeciwnym razie podlega likwidacji. To samo dotyczy sytuacji, kiedy limit liczby członków ze szczególnymi kwalifikacjami będzie przekraczał 50% ogólnej liczby członków spółdzielni nieprzerwanie przez 3 miesiące. Ograniczenie maksymalnej ogólnej liczby członków do 50 nie dotyczy spółdzielni socjalnych powstałych z przekształcenia dotychczasowych spółdzielni niewidomych i inwalidów.

Projekt pt. „Podkarpackie Spółdzielnie Socjalne” realizowany jest w okresie od 1 marca 2011r. do 31 grudnia 2013r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej.

Głównym celem projektu jest wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze osób, które zamierzają założyć spółdzielnię socjalną oraz wsparcie już istniejących na rynku spółdzielni.

Projekt kierujemy do 200 osób fizycznych zamieszkujących teren Podkarpacia, w wieku aktywności zawodowej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do 120 osób wykluczonych, które zamierzają założyć nową, bądź przystąpić do już istniejącej spółdzielni socjalnej.

Z tej grupy, 93 osoby zostaną objęte wsparciem finansowym w postaci jednorazowej dotacji w wysokości 20tys. zł oraz kompleksowym wsparciem doradczo – szkoleniowym. Osoby które otrzymają dotację zostaną również objęte wsparciem pomostowym w wysokości 1300zł/miesięcznie przez pierwsze 6miesięcy działania spółdzielni, wsparcie może zostać przedłużone o kolejne 6miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

Osoba objęta wsparciem finansowym w ramach projektu zobowiązana jest do prowadzenia lub świadczenia pracy na rzecz spółdzielni socjalnej przez min. przez rok od dnia uzyskania wpisu do KRS.

http://www.podkarpackie-pozarzadowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=663:qpodkarpackie-spodzielnie-socjalneq&catid=74:na-bieco&Itemid=85

Pliki do pobrania:

Kontakt

Podkarpackie Spółdzielnie Socjalne

Biuro projektu:
RARR S.A.
ul. Szopena 51
Rzeszów
Tel: 17 8676235, 17 8676294
pok. 216